Şirketi  bir adım öne taşımak için, İnsan kaynakları yönetiminin çalışanlar ile uçtan uca bir şekilde ilgilenmesi çok önemlidir. Şirkete çalışanlarının verimli ve kaliteli iş çıkarması, mutlu olabilmesi, kâr elde edebilmesi için doğru yetkinliğe sahip personellerin işe alınması gerekmektedir. En önemlisi, tüm bu süreçte çalışanların psikolojisini düşünmeliyiz ve çalışanların başarı arzusunu tetikleyen bir birim oluşturmanız gerekmektedir. İnsan kaynakları yönetimi departmanı da tüm bu süreçleri içinde barındıran bir birim vardır. Üstelik bu birim, şirketin vizyonu ve misyonu ışığında hareket eden ve geleceğe ışık tutan bir birimdir.
İnsan kaynakları yönetimi (İKY); insanları işe alma, eğitme, onları geliştirme ve elde tutmak için stratejiler geliştirme sürecidir. Bir alan olarak insan kaynakları yönetimi, son yirmi yılda birçok değişikliğe uğramıştır. Bu değişiklikler, günümüz organizasyonlarında daha da önemli bir rol vermiştir. İnsan kaynakları yönetimi   insanları, işyeri kültürünü ve çevresini yönetmeye yönelik kapsamlı bir yaklaşımdır. İyi yapıldığında, çalışanlar şirketlerin kuruluşun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesinde daha etkili ve üretken bir şekilde katkıda bulunmasını sağlar.

İnsan Kaynakları Nedir?

İnsan kaynakları, sanayi devrimi ile ortaya çıkmıştır. Sanayi devriminde fabrikaların büyümesi ile birlikte eleman ihtiyacı olmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda da önemli bir kaynak gereksinimi ortaya çıkmıştır ve personel ihtiyacı için personel ofisleri açılmaya başlamıştır. Bununla birlikte insan kaynakları kavramı şekillenmeye başlamıştır. 1930 yıllarında sendikalaşmanın artması ile birlikte çalışanların kendisini güvende hissetmeme lerinden dolayı çalışanlar eylem yapmışlardır. Devamında, ikinci dünya savaşı ile birlikte çalışan verimliliğinin azaldığını görünce bu yönde çalışmalar daha dikkatli yapılmaya başlanmış ve bunların ışığında insan kaynakları yönetimi şekillenmiştir.

İnsan Kaynakları Ne İş Yapar?

İnsan kaynakları, Sanayi Devrimi sonrasında artan iş gücü ihtiyacı neticesinde işletmelerin çalışan sayısının artmasına bağlı olarak, çalışanların şirkete uyum ve eğitimini sağlayarak onları daha nitelikli hale getirme görevini üstlenmiştir.

Günümüzde insan kaynaklarının; İşe alım, yetkilendirme ve terfi, yeni çalışanlar için oryantasyon, eğitim ve gelişim programları, departman ve şirket performans incelemeleri, çalışan ile şirket yönetimi arasında köprü olma vb. faaliyet ve fonksiyonları bulunmaktadır. İnsan kaynakları, personel alımından tut mevcut personellerin çalışma koşullarına kadar birçok süreci içinde barındırmak ile birlikte, çalışanların arasındaki diyaloglar, psikolojik durumlar, çalışan memnuniyeti ve performanslarının değerlendirmesine kadar şirketin birçok yerinde faaliyet sürdüren insan kaynakları, kurumsallaşmak için çok doğru stratejiler uygulanmalıdır. Üretimdeki verimden tut da satıştaki kâra kadarki süreçte insan kaynakları yönetiminin etkisi vardır. Bir şirketin insan kaynakları departmanı, o şirketin bugünü ve geleceği yani herşeyidir, bu yüzden çok önemlidir. İnsan kaynakları, şirkette ast-üst vasfı gözetmeksizin herkese eşit davranır. İnsan kaynakları, çalışanın işe girdiği günden itibaren her türlü probleme karşı aksiyon alan ve motivasyon artıran birimdir.

 İnsan Kaynakları Yönetimi Neden Önemlidir?

Kâr amaçlı faaliyet sürdüren bir firma veya sosyal destek amaçlı bir firma olsun hiç farketmez, insanla iletişim içerisinde bir çalışma mekanizması tasarlandığı için bu topluluğu doğru oluşturarak, işlemesini sağlayacak bir insan kaynakları yönetimi şirketler için oldukça gereklidir. İnsan kaynakları yönetimi, şirketteki işleyişin maksimum verim ile sağlanmasını amaçlar ve bu doğrultuda ilerleyerek personel alımlarını yapar. Açık olan pozisyonlara, doğru kalitede ve yetkinlikle eleman alımı yapmak, şirkete değer katması açısından oldukça önemlidir. İnsan kaynakları, herhangi bir departmanda yeterli eleman olmadığını tespit ettiğinde iş alımları yapar aksine  fazla eleman bulunduran departmanlarda ise  şirket kârı açısından personel eksilterek şirket karını yükseltmeyi hedeflemektedir. Bunların yanı sıra, mevcuttaki çalışanların motivasyonlarını yükseltmeye yönelik birçok aktivite çalışması yaparak, çalışanların verimini artırmaktadır. Verimli bir şekilde çalışan ve şirkete değer katan çalışanları ise bireysel performans değerlendirmesi yaparak, şirket çalışanını fark etmekte ve prim ve ödüllendirme yaparak bu başarıyı taçlandırmak tır. Tüm bu akışta, çalışanlar bir yandan şirket için çalışırken, bir taraftan da kendileri ve özgüvenleri için çalışma yapmaktadır. Fark edildiğini ve ödüllendirildiğini gören  çalışanlar ise, daha motive bir şekilde çalışma sürdürerek gelecek başarısının peşinden koşmaktır.

Personel Yönetimi Özellikleri

Personel yönetimi, insan kaynakları yönetimi kavramından daha önce kullanılan bir kavramdır. İnsan kaynakları yönetimi kavramı daha tam olarak oluşmamışken personel yönetimi kavramı vardı. İnsan kaynakları yönetimi ile personel yönetimi aynı görevleri yerine getirmeyi amaçlayan iki kavramdır. Personel yönetimi, memnun bir iş gücünü elde etme, kullanma ve sürdürme şeklinde tanımlamak yanlış olmaz.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Özellikleri

Personel yönetimi, insan kaynakları yönetiminden daha dar bir kapsama alana sahiptir ancak ortak bir amaçla hizmet ederler. Bu ortak amaç; şirkete doğru, yetkin ve yetenekli personel alımı sağlamaktır. İnsan kaynakları yönetiminin bazı özellikleri ; Doğru kişinin işe alımını yapmak, çalışan evraklarının aktarımı, SGK girişlerinin yapılması ve çalışan bilgilerinin programlara işlenmesi (mülâkat notları, medeni durumu, çoçuk durumu,  mesai durumu, yan hakları, çalışma izinleri vb. ) gibi özelliklere sahiptir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Maaş

İnsan kaynakları personellerinin işe alımları sırasında da her departmandaki personellere uygulanan prosedürler mevcuttur ve bu prosedürler doğrultusunda ilerlenir. Adayın eğitimi, varsa yüksek lisansı, sertifikaları, iş deneyimi, varsa yabancı dil vb. birçok parametre doğrultusunda hepsi göz önüne alınarak bir değerlendirme yapılmaktadır. Şirketin veya kurumun bulunduğu pazar, sektör, ekonomi, firma büyük mü yoksa küçük mü gibi kavramlarda eklenerek hepsi bir bütün halinde incelenerek adayın maaşı belirlenir.

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

Uluslararası insan kaynakları, coğrafi sınırları dikkate almaksızın küresel bir şekilde insan kaynaklarından yararlanılmasına denir. Dolayısıyla, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren firmalar bir sorunla karşılaştıklarında, insan kaynakları yelpazesi çok daha önemli hale gelmektedir.

Farklı ülkelerde faaliyet gösteren bir firma birçok kültürden insanı da içinde barındırmaktadır. Uluslararası insan kaynakları yönetimi, birçok çalışanla beraber,farklı kültürler, dinler, ırk vb. farklılıklar barındıran şirketler için daha geniş bir perspektif ile daha etkili bir yönetim sunmak zorundadırlar. Bütün çalışanları gerektiğinde ortak bir noktada buluşturmak ve çalışanların bulunduğu coğrafyaya uygun olacak şekilde prosedürler düzenleyip çalışanlar arasında dengeyi sağlamak şirket içerisindeki hassas bir terazi görevi görmektedir.

Stratejik İnsan Kaynakları Nedir?

Tüm ekiplerin aynı hedefler doğrultusunda çalışmasını sağlamak şirketlerin başarılı olma olasılığını daha yükseltecektir. Stratejik insan kaynakları, çalışanların analizlerini yapar. Bununla birlikte şirkete değerinin artırılması için gerekli aksiyonları belirler. Stratejik insan kaynakları yönetimi, çalışanların zayıflıklarını ele alırlar ve bu sayede insan kaynakları tekniklerini geliştirmek için bu analizin sonuçlarını da kullanır. Stratejik insan kaynakları yönetiminin faydaları; Artan iş tatmini, daha iyi çalışma kültürü, iyileştirilmiş müşteri memnuniyeti oranları, verimli kaynak yönetimi, çalışanları yönetmek için proaktif yaklaşım, artan üretkenlik gibi birçok faydasından söz etmek mümkündür.

İnsan Kaynakları Yönetimi ile Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki İlişki Nedir?

İnsan kaynakları yönetiminde performans, bireyseldir; fakat stratejik insan kaynakları yönetiminde performans, bütün grubu kapsamaktadır. Stratejik insan kaynakları yönetiminde personeller, şirketin hedefleri doğrultusunda yaptığı işlerle değerlendirilirken, insan kaynakları yönetiminde kendi içerisinde değerlendirme yapılmaktadır. Bir başka açıdan bakarsak, insan kaynakları yönetiminde çalışanlar belli bir işten sorumludur ve o iş çerçevesinde ilerlerler fakat stratejik insan kaynakları yönetiminde işin içine şirketin vizyonu, misyonu ve hedeflerini de dikkate alarak ilerlemektedir.  Tüm bunların sonucunda, hedeflere ulaşmak için giden yoldaki süreç incelenmekte, şirketlerin temel sorunları ve çözüm yolları incelenerek tespit edilmekte ve gün sonunda şirkete ne kadar değer katıldığı anlaşılmaktadır.  Finansal olarak atılacak adımlar, şirket içerisinde belirlenecek bir sonraki stratejiler ve müşteri tarafından alınacak aksiyonlar daha net bir şekilde görülebilmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim ve Geliştirme Nasıl Sağlanır?

İnsan kaynaklarında önemli konulardan biri de çalışanların eğitimi ve geliştirilmesidir. Gerekli pozisyona uygun ve yetenekli adayları bularak işe başlanır. Uygun aday bulunduktan sonra, yeteneklerini sergileyebilmek ve kendini daha da geliştirebilmesi için ona uygun ortam sağlanarak ihtiyaçları doğrultusunda bir alan verilir. Devamında, çalışana alabileceği eğitimler, sertifikalar, programlar vb. uygulamalar sunularak kendisini daha da geliştirilmesi hedeflenmektedir ve bu olguların sürdürülebilirliğini sağlayarak şirkete ve çalışana katkı sunmaktadır.

Çalışanların çoğu zaman ödüllendirme sistemleri zam, prim, tatil, araba vb. maddi durumlar ile verilmektedir. Çalışanının kariyerinde daha verimli ve yararlı olabilmesi için ödüllendirme sistemleri uygulamaktadır.

Eğitim ve Geliştirme Süreci Aşamaları

Çoğu zaman eğitim, geliştirme ile karıştırılan bir kavramdır. Her ikisi de belirli açılardan farklıdır, ancak aynı sistemin bileşenleridir. Teknik olarak eğitim, bir kişinin tutum, beceri veya bilgisindeki değişikliği içerirken; gelişim ise çalışanların büyümesine yardımcı olmak için yaratılan fırsatları ifade eden bir kavramdır.