İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

İnsan Kaynakları Yönetimi (İK) bir işletmenin veya kurumun idari birimlerinden biridir. İşletmenin kariyer hedefinden, şirket kültürünün benimsenmesine, işletmenin hedef ve planlarına uygun işgücünü şirkete kazandırma ve verimliliklerini artırmaya yönelik katkılarının yanı sıra, personelin işe alınma-çıkarılma ve performansın izlenmesi gibi süreçleri yönetmektedir. Çalışma ortamının çalışanlar için en verimli hale getirilmesinde, iş ve işletmeyle ilgili eğitimler verilmesinde ve çalışan ilişkilerini işletmenin öngördüğü doğrultuda iyileştirilmesine ve geliştirilmesinde büyük ölçüde katkıda bulunur.

İnsan Kaynakları Yöneticisinin Özellikleri Nasıl Olmalıdır?

  • Etkili iletişim becerilerine sahip olması gerekmektedir. İnsan Kaynakları Yöneticisinin bu özelliği, işletmenin belirlediği niteliklerde işgücünün şirkete kazandırılmasında ve yöneticilerle olan iletişimde oldukça önemlidir.
  • Empati kurabilme yeteneğinin gelişmiş olması gereklidir. Bir sürecin yürütülmesinde veya çalışanın işten çıkarılması gibi bir durumla karşılaşıldığında nasıl davranması gerektiğini düşünüp doğru bir şekilde hareket etmelidir.
  • İleri düzeyde analiz yeteneğine sahip olmaları gereklidir. Sorunların çözümü, sürecin ilerlemesi gibi konularda en ince ayrıntının hesaplanması gibi.
  • Olaylara stratejik bakış açısı ile yaklaşabilmelidir. Bunun için öncelikle işletmenin stratejilerini doğru anlamalı, buna uygun hareket etmeli ve insan kaynakları yönetiminin de bu stratejiler doğrultusunda, işletmenin mevcut ve gelecekteki hedeflerine uyumlu olarak gerçekleştirilmesi gereklidir.
  • Yönetici ve çalışanlar arasındaki problemlere karşı uzlaştırıcı rolünde olması gerekmektedir. Çalışma ortamının huzurunun sağlanması, hem çalışan hem yöneticiler için en önemli unsurlar arasında yer alır.
  • Etkili bir kriz yönetimi sürecinde sorunları çözmeye yönelik davranışlar göstermelidir. Olaylar karşısında kendinden emin ve ne yapacağını bilerek hareket edebilmek, bu sürecin mümkün olduğunca verimli gerçekleşmesini sağlayacaktır.
  • İşletmenin öngördüğü koşullarda organizasyon süreçlerinin yönetilmesinde doğrudan görev almalıdır. Çalışanlara işle ilgili eğitimlerin verilmesi, çalışma ortamına uyum sağlama gibi konularda, bu süreçlerin işletmenin hedeflerine uygun bir şekilde yönetilmesinde görev alması gerekmektedir.

İnsan Kaynakları Yöneticisinin Görev ve Sorumlulukları Nedir?

İnsan Kaynakları Yöneticilerinin yetki ve görevleri oldukça kapsamlıdır. İnsan Kaynakları Yöneticisinin öncelik vermesi gereken en önemli konu işletmenin hedef ve stratejilerine ulaşması için personelin çalışmalarını yöneterek, bu doğrultuda hazırlıklar yapmak ve bunların uygulamasını gerçekleştirmektir. Şirket bünyesinde ihtiyaçlar doğrultusunda istihdam edilecek personelin belirlenmesi, personelin işe alınması için gerekli olan iş ilanlarını oluşturmak, bu işlerin tanımlarını yapabilmek ve işe alma gibi işlemlerin tümü, insan kaynakları yöneticisinin görevlerindendir. Çalışanların işe ve iş ortamına alıştırma süreçleri (oryantasyon) ile motivasyonlarının sağlanması, bordrolama işlemleri, kariyer planlamaları, bireysel ve mesleki eksikliklerinin tamamlanması ve geliştirilmesi gibi süreçlerde insan kaynaklarının yönetim ve sorumluluğu altındadır. Yine işletme yöneticilerinin, işletmenin çalışma koşullarına ayrılık veya uygun olmama gerekçesiyle ya da herhangi bir nedenle aldığı kararlar doğrultusunda çalışanların işlerine son verilmesi gibi konularda, insan kaynakları yöneticileri tarafından gerçekleştirilmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İnsanlarla iletişimi açısından başarı gösteremeyen bir insan kaynakları görevlisinin iş hayatında da başarı yakalayabilmesi oldukça zordur. Söz gelimi rastgele bir problemi pratik, hak ve hukuka uygun olacak şekilde çözüme ulaştırmak zorunluluğunda olan İnsan Kaynakları Görevlisinin, doğru olmayan ya da yanıltıcı bir bilgi vermek veya doğru olmayan bir önermede bulunması şeklinde bir lüksünün olmadığı bir gerçektir. Bunun nedeni düşünmeden gerçekleştirilecek bir eylemin düzeltilemeyecek sonuçlar doğurabilmesine yol açacak olmasıdır. Dolayısı ile bir hayli büyük öneme sahip olan insan kaynakları yöneticiliği için, gerekli donanım, eğitim, bilgi ve becerilere sahip olmak şarttır. 

Tam anlamıyla personelin motivasyonundan ve moralinin yerinde olmasından direkt olarak sorumlu olduğunu varsayarsak insan kaynaklarının görevlerinin önemini de net olarak anlayabilmemiz mümkün. İşletme veya kurum içerisinde işin ve çalışanların veriminin üst noktaya taşınması, İnsan Kaynakları Yöneticilerinin ve biriminin başarısı ile gerçekleşir.

İşletme içerisinde yer alan yönetim birimleri, genel olarak sadece bulundukları birim ve personelden sorumlu iken, İnsan kaynakları yönetimi birimi işletmenin tüm çalışanlarının huzuru, sorunları ve rahatı için de sorumludurlar.